Covid-19 i Sverige: Varför det inte går att jämföra hösten med våren

Det görs ett flertal försök att jämföra höstens och vinterns antal insjuknanden i covid-19 med hur det såg ut under våren 2020. En sådan jämförelse som är rättvisande går inte att göra av flera skäl. I detta inlägg ska de främsta argumenten tas upp.

Antal testade

Våren 2020 fanns det inte kapacitet att testa alla som hade symtom och än mindre personer utan symtom. Gissningen är att det var många fler som smittades under våren 2020 än vad som presenteras i den officinella statistiken.

Hösten och vintern 2020 testas flera hundra tusen i veckan och då är det inte så konstigt att både antalet smittade och andelen smittade är högre i statistiken. Eftersom höstens utveckling ser oroande ut i jämförelse med våren får vi veta att det är bättre att göra jämförelser med andra aspekter av sjukdomen som antal IVA-vårdade och antal avlidna.

Inlagda inom slutenvården

Under våren 2020 var det ganska många med covid-19 som hade behövt sjukvård men på grund av att de t.ex. var unga nekades de plats på slutenvården.

Under hösten har det tagits in fler till slutenvården. Det kan man se om man tittar på Sverige totalt sett. I region Skåne är det en norm skillnad jämfört med i våras så där kan man sluta sig till att det hänger ihop med en hög smittspridning och ett stort antal sjuka. I regionerna Stockholm, Östergötland, Örebro och Dalarna för att ta några exempel är antalet inom slutenvården lägre än i våras. Med tanke på att dessa regioner också har möjlighet att ta in fler får man sluta sig till att det i dessa regioner inte har varit lika många smittade som i våras.

Det är lite vanskligt att jämföra antalet inlagda på slutenvården eftersom man nekade fler under våren. Antalet med covid-19 inom slutenvården är inte ett tillförlitligt mått även om det inte är dåligt.

Antal IVA-vårdade

I våras var det många som först legat på slutenvården som åkte in till IVA. Det fanns också de som åkte direkt in på IVA. Den 23:e december var det 309 som var inlagda på IVA med covid-19. Det ska jämföras med 558 som mest i våras.

Här förekommer det stora regionala skillnader. Skåne sticker ut som den region som har många fler på IVA under hösten och vintern 2020 jämfört med våren 2020. Där är läget mycket kritiskt. I stort sett alla andra regioner har färre på IVA med covid-19 under hösten jämfört med våren.

Skälet till att antalet IVA-värdade också är en osäkert jämförelsesiffra beror på att fler personer får god vård inom slutenvården och de behöver därför inte slussas vidare till IVA. Sjukvården kan sjukdomen bättre nu vilket gör att de kan sätta in rätt åtgärder innan det går för långt. Med samma kunskaper som i början på våren skulle vi haft fler på IVA idag. Med ett förbättrat kunskapsläge blir den siffran lägre.

Att jämföra antalet inlagda på IVA är inte ett dåligt sätt men det är inte ett helt tillförlitligt sätt. Man måste ha det klart för sig innan man påstår att det är bättre eller sämre hösten och vintern 2020.

Antal döda

Antalet döda under hösten och vintern 2020 är inte lika omfattande som under våren 2020. De högsta topparna har ännu inte uppnåtts under slutet på 2020 jämfört med våren. Det totala antalet per månad är heller inte lika stort.

Särskilt Skåne har haft ett högre antal döda under höst och vinter. Övriga regioner ligger i det stora hela lägre.

Är en jämförelse med antal döda ett bra sätt att mäta? Egentligen inte. Fler som får vård inom slutenvården och inom IVA överlever. Med samma vård som i början på pandemin skulle fler ha dött idag. Nu är vården bättre rustan på alla fronter vilket gör att fler tillfrisknar snabbare och färre dör. Inte heller dödstalen blir därför ett säkert sätt att jämföra.

Slutsats

Vi kan försöka göra goda gissningar men vi kan inte göra helt säkra jämförelser. Att smittspridningen i Skåne är högre än i våras är uppenbar. Det kanske också är den enda regionen där man kan vara säker i en jämförelse.

I de flesta regionerna och i riket i stort är det troligtvis färre som har blivit sjuka i covid-19 än under våren 2020 men det är ett högst osäkert antagande.

Rådet till alla som vill uttala sig är att uttala sig med stor försiktighet. Framför allt om man ska döma ut någon eller något. Vi vet för lite för att säga något med säkerhet.

23 Dec 2020