Framgångsfaktorer som ligger bakom hälsa och välbefinnande

Av MJ

Det är säkert många som tänker sig att hälsa och välbefinnande är något man uppnår när man följer rätt diet, motionerar på rätt sätt i lagom omfattning, sover och återhämtar sig, får välgörande spa-behandlingar och har goda sociala kontakter. Jag vill framhäva att bakom alla dessa kloka beslut finns en rad faktorer som gör att vi vill välja rätt.

Jag har gått igenom forskning kring framgångsfaktorer som i någon mening kan förklara varför vissa människor mår bättre. I detta blogginlägg ska jag presentera de faktorer som kan bedömas som mest betydelsefulla.

De sju faktorer som sticker ut är:

  1. KASAM 25 %
  2. Optimism 20 %
  3. Emotionell stabilitet 15 %
  4. Passion 15 %
  5. Hopp 15 %
  6. Mål 15 %
  7. Medkänsla med sig själv 15 %

Procentsatsen efter varje faktor står för hur stor inverkan den enskilda faktorn som mest kan ha på hälsa och välbefinnande. Här nedan följer en presentation av vad varje faktor står för.

KASAM

KASAM är en akronym för en känsla av sammanhang. Det står för hur vi hanterar svåra situationer så att de gynnar individen istället för att man ser sig som ett offer. Allt handlar om inställning och i det här fallet att begripliggöra och se det meningsfulla i det som händer.

Optimism

Optimism innebär att en individ tror att händelser som man är mitt i eller kommer att stå inför kommer att utlöpa väl och troligtvis på bästa tänkbara sätt. För den som är pessimistiskt lagt framstår en optimist som något naiv. Själva säger pessimister att de ser nyktert på saken och är realistiska (de beskriver sig därför inte nödvändigtvis som pessimister). Optimister tror att saker kan bli bättre, att de själva och andra kan lyckas och att svårigheter inte behöver innebära oöverkomliga hinder. Oavsett vad optimister ställs inför så tror de att det finns möjligheter och att det kommer att blir bra.

Emotionell stabilitet

Emotionell stabilitet är ett personlighetsdrag. Motpolen kallas antingen emotionellt instabil eller neurotisk. Denna personlighetsdimension ingår i femfaktormodellen.

Den som är emotionellt stabil är lugn och oroar sig sällan, den har ett jämnt och återhållsamt temperament, är nöjd med sig själv och med tillvaron, känner sig bekväm i de flesta situationerna och märker inte av några oroande symtom i sin egen kropp, har inga starka känslor, och är relativt hårdhudad. Vissa av dessa drag kan framstå som kalla men om man frågar någon som känner starka känslor och upplever sig själv sårbar händer det att denna person många gånger önskar att den var mindre känslig och kände sig mindre sårbar (alltså hellre är hårdhudad).

En viktig aspekt som sammanfattar detta personlighetsdrag är att kunna behålla lugnet även när det stormar runt omkring. Den som är mindre emotionellt stabil kan p.g.a. sin oro och känslighet ana att stormen ska komma och därför förbereda sig i god tid. Detta kan ses som en fördel som den emotionellt stabile saknar. När man är relativt lugn och inte stressar upp sig innebär det att man också tar framtiden med ro. Det är välkänt att personer med ett instabilt personlighetsdrag oftare har hälsoproblem och lägger energi på att oroa sig orimligt mycket.

Emotionell stabilitet har en positiv inverkan på både hälsa och välbefinnande.

Passion

Passion står för att älska det man gör. Ofta baseras det på ett område som man är genuint intresserad av. Sådant vi brinner för verkar vi ha extra energi för att utföra. Att ha en eller flera passioner i livet får oss att må bättre.

Hopp

Hopp är närbesläktat med optimism. Enligt en studie som har försökt att utreda vilken skillnaden är framgår det att det är ett 80-procentigt överlapp mellan dragen. Det gör det svårt att separera dem åt. Samma forskare menar dock att det finns en liten skillnad och det är att optimism handlar om kvalitén på det som man vill ska hända medan hopp handlar om en förväntan att man ska uppnå sitt mål.

Att ha en förväntan på att man uppnår en särskilt mål är värdefullt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Mål

För att man ska ha något att rikta sina förväntningar på behöver man ett mål. Ett välformulerat och tydligt mål är bra därför att det går att utvärdera om man når det eller ej. Om och när man når sitt uppsatta mål känns det lite extra skönt vilket bidrar till välbefinnandet.

De mål man sätter upp kan vara direkt hälsorelaterade och i de fall man uppnår målen har man också förbättrat sin hälsa (förutsatt att målet verkligen är förenligt med bättre hälsa). Som det framgår ovan kan man även genom ett mål som inte rör hälsa indirekt påverka sitt välbefinnande genom att det känns bra att uppnå sina mål.

Medkänsla med sig själv

Att känna medkänsla med sig själv (eng. self-compassion) innebär att vara lyhörd för sina egna känslor och vara varsam mot sig själv utifrån vad man känner. Om man känner sorg, smärta eller misslyckande ska man inte ignorera dessa känslor och istället ta hand om sig själv för att kunna läka och återhämta sig. Medkänsla med sig själv är en framgångsfaktor för hälsa genom att man tar vara på sig själv och inte sliter ut sig.

Sammanfattning

En del av ovan faktorer är personlighetsdrag som man delvis kan vara född med men som man också kan lägga sig till med under livets gång. Att formulera mål, utveckla passioner och att utveckla en medkänsla med sig själv är exempel på faktorer som man blir bättre på om man tränar på dem.

Att må bra är en kombination av en inställning till livet (t.ex. KASAM, optimism, hopp) och att ge sig hän (mål och passion). Med andra ord handlar det om att se möjligheter och att anstränga sig för att de ska bli förverkligade. Man behöver också kunna ta saker med ro så att man inte slösar energi i onödan och att vara snäll mot sig själv när det inte går som man tänkt sig.

Det finns en rad faktorer till som kan inverka på vår hälsa och vårt välbefinnande. Ovan sju räcker dock långt för att må bra. I stora drag mår människor som har tillgång till dessa faktorer bättre än de som saknar dessa faktorer. Det är med andra ord här man ska börja.

17 Nov 2019