Meditation och mindfulness fungerar men det finns baksidor

Av MJ

Mindfulness är både en gammal och en högst modern företeelse. Precis som det finns starkt stöd för att människor i tusentals år har sökt tillstånd av trans och berusning har människor även under lång tid sökt ett tillstånd av ett fokuserat medvetande eller vad vissa skulla kalla ett högre medvetande. Om man accepterar att trans och berusning kan ha negativa effekter bör man också vara öppen för att ett fokuserat medvetande kan ha negativa effekter eller bieffekter.

I detta inlägg beskriver jag lite av de kända positiva effekterna av mindfulness och särskilt var de fungerar som bäst. Eftersom det nyligen har kommit en studie som tittar på de negativa effekterna med mindfulness ska även dessa beskrivas för att ge en balanserad bild. I denna balanserade bild görs jämförelser med traditionell medicinering som behandlingsmetod.

Vad är mindfulness?

Mindfulness som begrepp har sitt ursprung i buddhismen, närmare bestämt zen-buddhismen. Därefter har det plockats upp inom psykologin och psykiatrin som behandling. Detta sker huvudsakligen genom meditation som är en teknik för att uppnå mindfulness.

Mindfulness är att nå ett tillstånd av fokus antingen på det inre eller på det yttre. Man betraktar t.ex. sina tankar eller känslor för vad de är och låter allt, inklusive värderingar om rätt och fel, läggas åt sidan. När man betraktar sin omvärld är det som att se ett föremål för första gången.

Mindfulness har även spridit sig till andra forsknings- och behandlingsgrenar. Man kan t.ex. se att mindfulness framgångsrikt används inom konfliikthantering eller för att stärka relationer. Det finns en hel del tilltro till mindfulness och det finns också forskning som stödjer de positiva effekterna.

Positiva effekter med mindfulness

Mindfulness har studerats brett och i många fall där man tror eller har trott att mindfulness fungerar visar det sig att effekten uteblir.

Det är välkänt att mindfulness har positiva effekter på stress, ångestreducering och för att lindra depression. Effekten är långt starkare än slumpen eller placebo. Mindfulness fungerar också på allmänt välbefinnande, vid sömnsvårigheter, vid emotionell reglering samt vid psykologisk utmattning. I samtliga dessa fall finns det en positiv effekt vid behandling med mindfulness.

Starkast effekt av de svårigheter som har studerats är behandling av individer med negativa personlighetsdrag. Negativa personlighetsdrag innefattar dominans, rigiditet och ett psykotiskt drag. Även behandling av stress, inklusive självbehandling, ger goda positiva effekter.

Effekterna kan vara lika bra som, eller bättre än, psykofarmaka eller annan medicinsk behandling. I metastudier, som är en genomgång av ett större antal studier med totalt tusentals medverkande, kan man befästa mindfulness som en behandlingsmetod.

Negativa effekter med mindfulness

I en omfattande metastudie som först publicerades i slutet av augusti 2020 har forskare tittat närmare på hur meditation med syfte att uppnå mindfulness även kan ha negativa effekter. I sin artikel beskriver forskarna att två tidigare översikter har gjorts där enbart mindfulness-relaterad meditation har ingått. Där har man inte sett att meditationen har några negativa effekter. Den aktuella studien tittar på meditation i samband med mindfulness men även andra traditioner. Samtidigt är en majoritet av studierna de tittat på relaterade till mindfulness.

De har listat studier där negativa utfall har förekommit. De skriver inte att alla i en studie upplevde motsatsen till vad som eftersträvades men att någon i studien har rapporterat motsatt effekt. Exempel på detta är personer som blir behandlade med meditation för att bli mindre stressade men istället upplever ökad stress eller personer som blir behandlade för lindrad depression och/eller ångest men får starkare symtom av depression och/eller ångest.

Listan ser ut som en lista med kända biverkningar till ett läkemedel. De redovisar inte hur vanligt förekommande de olika negativa bieffekterna är per 1000 användare utan per studie som ingår i översikten vilket kan bli missvisande. Jag har därför räknat på utfallet. Det är totalt 6464 personer som ingår i översikten och av dessa har 17 procent upplevt någon form av negativa effekter antingen under behandlingen eller en tid efter behandlingen.

De fem vanligast omnämnda bieffekterna är ångest, depression, kognitiva anomalier, stress och spänningar, samt visuella eller auditiva hallucinationer. Kognitiva anomalier inkluderar att man tappar uppfattning om tid och plats, att man minns saker som man aldrig själv har varit med om, att man blir förvirrad eller att sinnena blir hypersensitiva. Det senare kan lika gärna vara en positiv effekter om det är vad man eftersöker vid mindfulness. Visuella och auditiva hallucinationer avser helt enkelt att man ser eller hör sådant som inte finns i omgivningen.

Avslutande reflektioner

Ovan genomgång ställer två frågor:

1. Ska man använda mindfulness och meditation som behandling eller för att uppnå ökat välbefinnande?

2. Hur skadliga är bieffekterna?

Meditation för att nå mindfulness är inte den första eller enda behandlingen som kan ge motsatt effekt. Även de mest effektiva och mest använda medicinerna har biverkningar som kan ge motsatt effekt. Man kan t.ex. få mer huvudvärk av huvudvärkstabletter i enstaka fall. SSRI-preparat ger t.ex. ofta mer ångest den första tiden än vad man hade strax innan man sökte lindring mot ångest. Detta är fullt accepterat hur obehagligt det än är. Därtill har man funnit att SSRI som beskrivs som en antidepressiv behandling faktiskt har bättre effekt på ångest än depression. Läkemedel fungerar inte alltid som de är avsedda.

Meditation och mindfulness fungerar på en stor majoritet med positiva effekter. Det är vad tidigare metastudier visar och det är också vad den senaste metastudien visar trots att den har fokus på negativa effekter. De flesta (83 procent) upplever inga negativa effekter. Precis som med många psykofarmaka kan meditation ge motsatt effekt på vissa. Det är kanske inte så konstigt, enligt forskaren Alexander Rozental, eftersom man kan komma åt känslor som man är ovan med att hantera och trauman från tidigare händelser. Så är det ofta vid psykoterapi. Att bli bättre kan gå via att först må sämre.

I de fall meditation har riktigt skadliga effekter leder de till självmord. Det är kanske svårt att enbart härleda självmordet till meditation men det kan vara så i något enstaka fall att det har påskyndat att en person tar livet av sig. I den nyligen publicerade översikten såg man att enstaka fick självmordstankar men att det var ytterst ovanligt att de faktiskt leder till självmord.

Det handlar här om att behandla personer som redan mår dåligt. Det är varje psykoterapeuts fasa att en klient tar livet av sig men det händer, hur ovanligt det än är. Det är ändå mer troligt att någon som söker hjälp begår självmord än att någon som inte söker hjälp gör det. Självmordsbenägna är överrepresenterade bland klienter hos psykoterapeuter. Det betyder inte att man bör undvika psykoterapi.

Enligt Rozental är de oönskad effekterna övergående. Det är lite som när personer vill dämpa sin ångest med SSRI-preparat och först får ökat ångest innan den minskar. Däremot är det inte så troligt att de som använder meditation och mindfulness för att behandla sin ångest fortsätter med dessa övningar när ångesten förstärks. Man behöver känna sig mycket trygg med sin terapeut om denna behandling ska fortgå. Först därefter kan ångesten minska.

Man behöver med den senaste forskningen inte avråda användning av meditation och mindfulness. Behandlingen har goda effekter. Eventuella bakslag går över.

5 Sep 2020