Vad är negativa joner och vilka är de positiva effekterna?

Av: MJ

Det har pratats en del om negativa joner och att de är bra för välmåendet. Ibland kanske det pratas för mycket med för lite fakta att backa upp det med. Jag har därför valt att kolla upp vad det finns för forskning om effekterna med negativa joner. Först några ord om vad negativa joner är och hur det uppstår.

Molekyler, även atomer, kan ibland bli av med en elektron och ibland få en elektron. Eftersom elektron har negativ laddning betyder det att en molekyl som har en elektron mindre får positiv laddning medan en molekyl med en elektron extra får en negativ laddning. Det finns en rad molekyler som kan vara positivt eller negativt laddade. Det rör sig alltså inte om en speciell partikel utan en stor variation av partiklar.

Negativa joner finns i vissa miljöer och uppstår lättare på vissa platser. Generellt kan man säga att fallande vatten är synonymt med höga nivåer av negativa joner. Fenomenet kallas lenardeffekten och upptäcktes i slutet av 1800-talet. Vattenfall, regn och stora vågor på havet är typiska exempel på platser med mycket negativa joner. Jonerna uppstår när vattenmolekyl slår ihop och snor elektron av varandra. Detta sker i än högre grad när det rör sig om varmt vatten. Det är därför man tror att mängden nagativa joner är högre efter ett varmt sommarregn. En varm dusch borde kunna ha liknande effekt.

Generellt kan man säga att mängden negativa joner är högre där det finns mycket växtlighet och lägre i städer. Elektriska apparater genererar positiva joner vilket leder till att människor som jobbar med eller i närheten av maskiner/datorer också har mycket positiva joner runt sig. Detta anses vara negativt.

Det har gjorts en rad försök att skapa negativa joner på konstgjord väg. Vissa luftrenare har som valbar funktion att skapa negativa joner med hjälp av ultraviolett ljus. Problemet med dessa är att de också producerar ozon som bieffekt och detta kan skapa irritation i ögon och luftvägar. Många som använder luftrenare upplever istället att de mår sämre. Forskare har ännu inte hittat någon luftrenare eller annan artificiell generator av negativa joner som enbart är bra. Ett konkret tips är att vara återhållsam med att köpa en maskin (som procuderar positiva joner för att det är en elektrisk apparat) som påstås kunna skapa negativa joner.

Av någon, för mig svårbergripling, anledning har det antagits finnas en kolling mellan negativa joner och halterna av Serotonin i kroppen. Det förmodade sambandet är att höga nivåer av negativa joner ska sammanfalla med låga nivåer av Serotonin. Serotonin är något man vill ha ganska mycket av så detta samband skulle i så fall vara negativt. Ett stort antal studier har tittat närmare på detta samband och några styrker det medan de flesta studierna inte ser något samband alls. Sammantaget är korrelationen så låg att det inte kan sägas vara något samband alls. Vi kan med andra ord lägga detta antagande åt sidan.

Ett annat antagande som har bidragit till en del studier är att höga nivåer av negativa joner bidrar till låg tillväxt av mikroorganismer. Mikroorganismer behöver i sig inte vara något problem men det finns vissa sorters mikroorganismer som kan vara till besvär för oss människor. Bakterier kan vara både till nytta och till besvär. Bakterierna i tarmarna vill vi gärna ha. Andra bakterier, parasiter och virus vill vi inte ha. Det finns en hel del studier som styrker ett samband mellan höga nivåer av negativa joner i luften och en minskning av mikroorganismer. Sjukdomsrisken är troligtvis mindre när sjukdomsalstrande mikroorganismer är helt eller delvis reducerade.

Att använda negativa joner i terapeutiskt syfte har tillskrivits positiva effekter. De studier som har utförts är dock ganska entydiga. Det finns inga kända positiva effekter. Här spelar det ingen roll hur de negativa jonerna har uppstått. Man kan inte använda det i behandlande syfte, d.v.s. att någon som är sjuk skulle bli frist av att omgärdas av negativa joner. De som påstår något annat har inte belägg för det. Kanske kan detta utvecklas att på sikt ge önskad effekt.

Att associera negativa joner med natur och växtlighet har fått vissa forskare att undersöka om det finns ett samband mellan matväxters tillväxt vid olika nivåer av negativa joner. Om man odlar sallad i en storstad där de negativa jonerna är få och jämför med salladsodlingar på landet där de negativa jonerna är många ser man att tillväxten är upp till 25 % högre på landet. Man kan även göra dessa studier i laboratorium med motsvarande effekt. Negativa joner får alltså vissa växter att växa till sig bättre. I de aktuella studierna gäller det särskilt växter som har höga nivåer av antioxidanter vilket i sin tur ger hälsoeffekter för oss människor när vi äter dem.

Ett stort hälsoproblem för alla på vår jord är mikropartiklar i luften som är så små att vi andas in dem så att de fastnar i lungblåsorna eller går igenom lungorna ut i blodet. De som fastnar i lungorna leder till nedsättningar i syresättningen eller till cancer. De som går ut i blodet ger andra negativa effekter. Det har genomförts ett stort antal studier för att se om negativa joner kan ha en effekt på dessa mikropartiklar. Resultaten är fascinerande och positiva.

Mikropartiklar är 10 mikrometer (10 µm) eller mindre. De flesta kommer från diesel, sot, plast eller gummi. Pollen, de minsta sorterna, kan också räknas hit. Inom EU är gränsvärdena för mikropartiklar mindre än 2.5 mikrometer (2.5 µm) noll. Faran är med andra ord så hög att de helst inte ska finnas alls.

Negativa joner gör ofta så att mikropartiklar plumpar ihop sig och blir så stora och tunga att de faller till marken. På det viset slipper vi andas in dem. Studierna är entydiga. Negativa joner minskar andelen mikropartiklar i luften och har därför en positiv och luftrenande effekt.

Andelen mikropartilar är betydligt högre i städer. Dessvärre är andelen negativa joner i dessa miljöer låg. På landsbygden, och särskilt vid havet, är andelen mikropartiklar låg medan andelen negativa joner är hög. Det är där andelen mikropartiklar är som högst som de negativa jonerna behövs som bäst men så är alltså inte fallet.

Vissa tror även att pollen kan reduceras i mängd där det är höga nivåer av negativa joner. Om detta stämmer kan det förklara varför många upplever svårare allergiproblem i staden än på landet trots att det borde vara mer pollen på landsbygden.

Sammantaget finns det enstaka hälsoeffekter med negativa joner i luften. Potentiellt skadliga mikroorganismer och mikropartiklar blir färre när andelen negativa joner blir fler. Övriga hälsoeffekter (positiva eller negativa) kan inte styrkas av befintlig forskning. Det är högst tveksamt om luftrenare har önskad effekt. Växter som är rika på antioxidanter växer bättre i miljöer med mycket negativa joner.

Håll utkik efter ny forskning och framför allt studier som gör en bred översyn av flera befintliga forskningsresultat. Enstaka studier brukar inte säga så mycket.

7 Jul 2019